31. oktober 2012

Omklassifisering kommunale veger - høringsuttale fra Angvik Bygdelag


Under gjengis høringsuttale fra Angvik Bygdelag til Gjemnes kommune vedr. omklassifisering av kommunale veger. For vår del gjelder dette Åbakkvegen, som er mye brukt av hytte- og friluftsfolk fra bygda, samt Råket. 


Åbakkvegen

I Statens vegvesen sin liste over Fylkes- og kommunale veger (Vegliste 2011)
er følgende kommuneveger ført opp under punktet Gjemnes kommune, Fagerlia:
·         Blikåsvegen – lengde 0,800 km
·         Åbakkvegen – lengde 3,500 km


Gjemnes kommune opererer imidlertid i sin saksutredning (og i kommunestyrets vedtak) med helt andre tall:
·         KV 36 Blikåsvegen          lengde 2,435 km 
·         KV 37 Åbakkvegen         lengde 1,700 km

Angvik Bygdelag stiller seg uforstående til hvor Gjemnes kommune har sine tall fra.

Statens vegvesen sin liste stemmer helt med opplysninger vi har om at Åbakkvegen fra Fagerlia til Åbakken (3,500 km) ble ”arvet” som kommunal veg fra Tingvoll kommune i 1964, mens Blikåsvegen (0,800 km fra Trøa til Sygarden) da var privat veg, men senere ble tatt opp som kommunal veg av Gjemnes kommune. Vi forutsetter at også Gjemnes kommune må forholde seg til tidligere vedtak og offisielle veglister og forventer at kommunen retter opp feilen i sin vegliste.

I følge saksutredningen er et av kriteriene for privatisering at vegen kun betjener et befolkningsgrunnlag på til og med 7 helårs boliger. Alle som sokner til Blikåsvegen (fra Trøa til Sygarden) må naturlig nok også bruke Åbakkvegen for å komme seg ut på fylkesvegen på Fagerlia.
På denne bakgrunn kan vi ut fra vår lokalkunnskap for området opplyse at Åbakkvegen betjener 9 helårsboliger og ikke oppfyller kriteriet for privatisering. Likebehandling med andre veger tilsier derfor at Åbakkvegen ikke skal nedlegges som kommuneveg.

Vi vil også nevne at Åbakkvegen betjener et stort og mye benyttet friluftsområde rundt Langvassdalen/Tomtjønna. Vegen er adkomst til over 40 hytter i området.
Det er ingen hytteeierforening i området og hytteeierne er ikke tilskrevet om nedleggingsvedtaket.
Hyttene er pålagt tvungen renovasjon og leveringsdunkene er i dag plassert på parkeringsplassen ved Åbakken. Hyttene som er helt uten annen kommunal infrastruktur enn kommunevegen inn til Åbakken er pålagt eiendomsskatt. En stor parkeringsplass ved Åbakken er opparbeidet med offentlige tilskudd og er mye brukt av frilufts- og hyttefolk både sommer og vinter. Allmennheten bør selvsagt sikres tilgang til parkeringsplassen også for framtida. Åbakkvegen er også eneste adkomst til Statskog sin skogsbilveg som går fra Åbakken til Heimsetra. Alt dette er momenter som tilsier at drift og vedlikehold av Åbakkvegen fortsatt bør være en offentlig oppgave.

Råket
Angvik Bygdelag vil uttrykke bekymring over at Gjemnes kommune vil legge ned Råket som kommunal veg. Denne vegstrekningen er en viktig del av det som er ”gamlevegen” i Angvik.
Råket har i alle år fungert som gjennomkjøring mellom Slettaskiftet og Landbua og er i dag den naturlige og korteste vegen mellom det kommunale boligfeltet og butikken, næringsparken og hotellet i bygda.
Råket er også skoleveg for barn fra nedre del av bygda som må gå til og fra skolen.
Vegen er adkomst til Angvik Bedehus som er et offentlig forsamlingshus som benyttes til Gudstjenester, dåp og begravelser. I det siste har også vielser i Angvik Bedehus blitt en viktig del av Angvik Gamle Handelssted sin satsing mot bryllupsmarkedet.
Råket er i tillegg adkomst for 5 helårsboliger.

Oppsittere ved Råket som kan bli tvunget til å overta drift og vedlikehold av denne vegstrekningen har antydet at de ved en eventuell privatisering ikke ser for seg å bruke ressurser på å opprettholde gjennomkjøringen. Dette kan resultere i at strekningen mellom Angvik Bedehus og avkjørselen til Oppigarden ikke lenger blir brøytet om vinteren.
Da vil dagens gjennomgangstrafikk måtte ta omvegen via FV 666.

Dette vil trolig ikke by på særlige problem for biltrafikken, men for gående og syklende vil det medføre at en i stedet for å kunne gå/sykle etter en lite trafikkert kommuneveg med 30 km/t fartsgrense må ta seg fram etter den langt mer trafikkerte fylkesveg 666, som har en fartsgrense på 60 km/t. Det medfører også at mange gående/syklende kan få en lang omveg for å komme til skole/butikk/arbeidsplass.
Vi kan kanskje akseptere dette når det gjelder voksne som kan ta bilen som alternativ, men vi syns kommunen opptrer uansvarlig dersom dette rammer skolebarn på vei til og fra skolen.

Er det vikelig slik at mens det andre steder i landet satses sterkt på økt trafikksikring og utbygging av gangveger så vil Gjemnes kommune gå stikk motsatt vei å legge ned en forholdsvis trygg kommuneveg og i stedet tvinge skoleelever og gående/syklende over på den langt mer trafikkerte
FV 666 for å spare kr. 13.000,- (325 meter x kr. 40,-)i året?

Konklusjon:

Åbakkvegen:
Angvik Bygdelag mener at Åbakkvegen (fra Fagerlia til Åbakken) ikke oppfyller kriteriene for privatisering og derfor ikke skal privatiseres.

Råket:
Angvik Bygdelag mener at Gjemnes kommune bør opprettholde Råket som kommuneveg
for å sikre skolebarn og andre gående/syklende et trygt vegalternativ mellom bolig og
skole/ butikk/ arbeidsplass i bygda.

Angvik, 30.10.2012

For Angvik Bygdelag

___________________________
                   leder


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar