20. februar 2013


PRESSEMELDING


Det blir gaveutbetalinger i 2013
Styret i Sparebankstiftelsen Tingvoll behandlet årsregnskapet for 2012 i sitt styremøte
18. februar d.å. Regnskapet med årsoppgjørsdisposisjoner blir behandlet og endelig fastsatt av Stiftelsens generalforsamling i møte 18. mars 2013.


Resultatet
Etter at Sparebankstiftelsen Tingvoll ble opprettet i 2009, har statsgjeldskrisen i Europa fått store konsekvenser for verdipapirmarkedet og bankene spesielt. Svekket tillit til bankene i EU-området har ført til fallende bankkurser også i Norge. For egenkapitalbevisene i Sparebanken Møre har dette gitt verdisvingninger som har skapt behovet for å skrive ned verdiene. Kursen på egenkapitalbevisene i Sparebanken Møre var ved årsskifte kr.160,-, tilsvarende kurs ved forrige årsskifte var kr.178,- og i 2010 var kursen 207,-.
            Nedskrivningene i stiftelsens resultatregnskap var i 2012 12,6 millioner kroner, som resulterte i at resultatet for Sparebankstiftelsen Tingvoll ble et underskudd på nærmere 7,3 millioner kroner. Sparebankstiftelsen er forpliktet til å verdsette sine egenkapitalbevis i Sparebanken Møre (anleggsmiddel) til det laveste av kostpris (kr.175,78) eller virkelig verdi – børsverdien pr. 31.12.. Børskursen på egenkapitalbevisene i Sparebanken Møre er i dag over kr.190,-, og ville ikke ha medført nedskrivninger om vi hadde hatt avvikende regnskapsår.

Gavefondet kommer til nytte
Styret har foreslått for Sparebankstiftelsens generalforsamling at Sparebankstiftelsens gavefond på 1 million kroner disponeres til gaveformål i 2013. Med forbehold om at generalforsamlingen vedtar styrets innstilling, blir det gaveutdeling også i 2013.

Styret forventer et bedre år i 2013
Styret forventer at inneværende år – 2013, blir et betydelig bedre år for Sparebankstiftelsen Tingvoll. Grunnlaget for dette er allerede til stede, da styret i Sparebanken Møre har innstilt overfor bankens forstanderskap at det skal utdeles et kontantutbytte på kr.12,- pr. egenkapitalbevis for 2012.
            Sparebankstiftelsen Tingvoll er Sparebanken Møres største egenkapitalbeviseier med en eierandel på over 10,2% eller over 800.000 egenkapitalbevis. Det vil gi oss en inntekt på over 9,6 millioner kroner i 2013. Tilsvarende utbytte i 2012 var 6,49 millioner kroner. Veksten i våre kjente inntekter for 2013, blir derfor minst 3,11 millioner kroner. Dette vil danne grunnlaget for betydelige gavemidler til allmennyttige formål i Tingvoll og Gjemnes kommuner også i 2014.

Søknadsfrist 1. april
Stiftelsen vil tilstrebe et stort mangfold i sine gavetildelinger, men det forutsettes at tiltakene det søkes støtte til skal ha varig verdi over tid og komme mange til gode i Gjemnes og Tingvoll kommuner. For 2013 er temaet det vil bli gitt støtte til: «Ut i naturen».

Fristen for å søke om gave er 1. april for vårens utdeling.

Styret i stiftelsen beslutter gaveutdelingen
Det er styret i Sparebankstiftelsen Tingvoll som vedtar de prioriterte formålene for gavetildelingene og beslutter hvilke tiltak som skal bli tilgodesett med prosjektstøtte.

For 2013 prioriteres følgende formål:           «Ut i naturen»          -            tiltak som inspirerer til økt bruk av                                                                                                                                                                                                                                                    vår flotte natur.

En kan lese mer om Stiftelsen og hvordan en søker om gaver på våre nettsider: www.iTingvoll.no

Tingvoll, 18. februar 2013


Kontaktpersoner:
Daglig leder Finn Moe Stene - tlf.        91 32 04 11    
Styrets formann Ola Stomsvik -          tlf.        90 11 68 06                           


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar