21. september 2018

Referat fra styremøte i Angvik BygdelagReferat fra Angvik Bygdelag sitt styremøte 19.09.2018:

Til stede:
Terje Angvik
Bjørnar Danielsen
Kjetil Greiner Sæther
Marit Brakstad
Kirsti Angvik

Prosjektgruppa i Bygdelaget:
Øystein Angvik
Målfrid Aspås
Jan Ketil Duaas (frafall)

Fra Grendahuslaget i Flemma, Geir Berg


Saker:
Sak 1. Styrekonstituering

Sak 2. Ref. fra årsmøtet

Sak 3. Grensejustering

Sak 4. Flemma grendahus

Sak 5. Bygdeutvikling. 

Sak 6. Evt.Sak 1:   Styrekonstituering
                
Styret i Angvik Bygdelag dette året er:   
Terje Angvik - leder
Bjørnar Danielsen - styremedl.
Marit Brakstad - styremedl.
Kirsti Angvik - styremedl.
Kjetil Greiner - styremedl.
Irene Røe - vara


Sak 2: Referat fra årsmøtet, og bygdemøtet

Referatet fra årsmøtet ble gjennomgått

Div. saker fra bygdemøtet:
Grensejusteringssaken; orientering av status
I samarbeid med AGH, ønsker Bygdelaget å være med på å sette opp en Gapahuk, på kanten av Nessahammarn. Prosjektgruppa er satt til å utrede denne saken videre, og komme frem til forslag om ei løsning.

Angvik IL tar over St. Hans feiringa i bygda.

17. mai komiteen, ved Johan Angvik, kaller inn til et felles evalueringsmøte mellom 17. komiteene i de tre bygdene, etter at alle nå har fått arrangert felles 17. mai.


Sak 3: Grensejustering, hva nå?

Situasjonen er nå  uholdbar, og vi ønsker en avslutning av denne saken snarest. 
Ikke mulig å få hint om når dette kan skje. I mellomtiden så har undertegnede vært i møte med Knut Sjømæling etter innspill fra årsmøtet, der jeg klart fikk frem at vi i indre vil fortsette å arbeide for en best mulig utvikling for oss i indre, men også at vi vil være med på å sikre at Batnfjordsøra får beholde skole og institusjonsplasser som i dag. 
Jeg mener at Knut Sjømæling er i en unik situasjon, der han har beilere i både nord og sør, og slik kan fremforhandle og sikre et tjeneste tilbud, minst på nivå med i dag. Alt i alt, et veldig positivt møte med ordføreren vår. 
                
Saken ligger fortsatt til behandling hos KMD. Uvisst når vi får en avgjørelse. Det haster for alle parter, også med tanke på nominasjonsprosessen hos de ulike partiene i kommunen. 

Det ble diskutert litt om hva som må til for å få folk til å interessere seg enda mer i lokalpolitikken. Er det noen som har en politikerspire i seg, så ikke nøl med å stille dere på ei liste.


Sak 4: Flemma Grendahus

Geir Berg fra Grendahuslaget informerte om status i laget, pr. dags dato. Grendahuslaget har nå tatt over eierskapet av huset og jobber med vedtektsendringer slik at alle innbyggere i Indre Gjemnes kan bli medlemmer og sikre laget en større medlemsmasse. Medlemmene vil da måtte betale en årskontingent og vil da være valgbare i styret og kunne delta på årsmøte. Grendahuslaget håper på brei støtte fra alle i Indre, slik at dette huset kan bli tatt vare på, og sikret videre drift selv om kommunen nå har avsluttet sitt eierskap og sine støtteordninger til drifta der.

Det gjøres nå en utredning, om hva som må til av tiltak, for å forsøke å få redusert de faste kostnadene som huset har pr. år. Deretter så blir det å forsøke å hente midler for å oppnå dette, helst uten å måtte ta opp lån.

Bygdelaget vil oppfordre innbyggerne i indre Gjemnes om å støtte opp om dette arbeidet, slik at vi kan sikre videre drift og eksistens av vår felles storstue, Grendahuset.


Sak 5: Bygdeutvikling

Vi drar nå i gang med å få bygget en Gapahuk oppå Nessahammarn, slik at vi kan få en permanent utkikksplass, med tak og bålpanne. Dette tror vi kan bli en populær rasteplass.

Å bygge tursti i Angvika har vært en stor suksess. Her må vi berømme "Bygdevesenet" som har stått for en stor del av opparbeidelsen av strandstien vår. Men vel så viktig, som å bruke stien, er at vi må ha rutiner for å vedlikeholde den. Prosjektgruppa i bygdelaget får nå som en fast oppgave årlig,  å kalle inn til dugnad, første del av mai måned, til vedlikehold av turstier, rydding, osv. Prosjektgruppa skal også ha ansvar for at benker/bord er ryddet inn, før snøen kommer. 

Er det lesere som har gode ideer om tiltak som kan høyne bo-trivselen i Angvika, så ikke nøl med å ta kontakt. Til flere som involverer seg, jo bedre er det.
  

Sak 6: Eventuelt

Det har blitt sådd tvil om indre Gjemnes vil kunne motta gaver/tilskudd fra Sparebankstiftelsen Tingvoll, dersom indre Gjemnes blir en del av Nye Molde kommune. 
Bygdelaget har bedt styret i stiftelsen ta opp dette spørsmålet for å få en avklaring på dette. 

Kommunereformen kan jo ende opp med å tegne nye grenser, både på den ene og andre siden av Tingvollfjorden og da kan det vel tenkes at vedtektene som stiftelsen driver etter, må tilpasses en slik gitt ny situasjon. Vi har tro på at dette vil ordne seg, slik at fondet også i fremtiden vil kunne være med på å hjelpe lag og foreninger til å få realisert prosjekt som kan komme alle innbyggerne til gode i det geografiske området som fondet har definert pr. i dag., uavhengig av evt. nye kommunegrenser.


Referent;
Terje Angvik
907225480 kommentarer:

Legg inn en kommentar