4. januar 2018

Hva er status for utkant-Molde idag, Torgeir Dahl?

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, sier de idag har en
desetralisert skole- og barnehagestruktur som skal
understøtte en balansert vekst i hele kommunen, og at dette
er en politikk som blir videreført i nye Molde kommune.
FOTO: BJØRN BRUNVOLL, RB
Gjennom utredningen om en eventuell grensejustering opplever vi at mange er skeptiske til å bli en utkant av Molde. Mange mener at ved en eventuell innlemmelse i Molde, vil vi bare bli en utkant som ikke har noen stemmerett, eller at det kommer til å bli sammenslåing av skoler og barnehager så snart dette eventuelt blir en realitet.

Angvikposten gjorde derfor en hendvendelse til ordføreren i Molde, Torgeir Dahl, der vi stilte han spørsmål om status på utkantene idag, slik som Kleiveområdet, Skålahalvøya og Bolsøya.

"I motsetning til Ålesund og Kristiansund har vi i Molde et kommunestyre og ikke et bystyre. I det ligger det en erkjennelse av at Molde kommune ikke primært er en bykommune, men en landkommune med betydelige landbruksressurser.".Er det gjort endringer i skolestrukturen de siste 20 åra i disse områdene, Torgeir Dahl?
Det er kun gjennomført en endring i skolestruktur de siste 20 årene; Gamle Groven skole på Kleive og Ødegård skole på Istad ble erstattet med ny skole på Kleive i 2004/2005. 

Er det blitt investert noe i skolebygg, barnehager og event. idrettsanlegg ellers i disse bygdene? 
Totalt er det i perioden 2004-2017 investert slike beløp i skoler:
Kleive: 32 mill kroner. Barnehagen driver dels i skolebygget og dels i Kleivehallen, der kommunen er leietaker.
Bolsøya skole: 22 mill, det meste i 2009/2010. I 2018/19 skal det i tillegg investeres 6,2 mil kroner i utvendig rehabilitering og uteområde. Mobarn har bygd og driver barnehage på Bolsøya.
Vågsetra skole på Skåla: Investert 128 mill kroner i ny barne- og ungdomsskole i 2014/2016. I tillegg er det investert i rehabilitering av Skålahallen og uteområdet.
Både på Kleive og på Skåla er det realisert egne idrettshaller i regi av bygdelag, og hvor Molde kommune er leietaker og bidrar med leieinntekter som har sikret forsvarlig drift og vedlikehold.

Har vi grunn til å være skeptisk til å bli en utkant av Molde? 
I motsetning til Ålesund og Kristiansund har vi i Molde ett kommunestyre og ikke ett bystyre. I det ligger det en erkjennelse av at Molde kommune ikke primært er en bykommune, men en landkommune med betydelige landbruksressurser. 

Hva kan vi forvente av storkommunen Nye Molde kommune i tiden framover om vi blir en del av denne?
Molde kommune har et aktivt forhold til å investere og drifte alle 12 skolene i kommunen. Vi har en desentralisert skole- og barnehagestruktur som skal understøtte en balansert vekst i hele kommunen. Dette er en politikk som blir videreført i nye Molde kommune.

Når det gjelder lokaldemokrati og en stemme inn i den nye kommunen, uttaler Dahl i et intervju i  RB-nett tirsdag 2. januar, at hele Gjemnes ville fått fem representanter inn i fellesnemnda, og at to vil være noenlunde riktig for Indre, siden én representant kan oppleve å «bli holdt som gissel». 
Dette er en sak som vil bli drøfta under det ekstraordinære møte i fellesnemnda for Nye Molde kommune den 8. januar.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar