10. november 2017

Orientering om utredning av grensejustering for Indre

Går det mot nye og fremtidsretta tider for bygdene i Indre? Indre har opprettet egen
facebook-side "bygdeneindre", der informasjon om prosessen fortløpende blir lagt ut. 
Angvik Bygdelag sin aller viktigste oppgave er å arbeide for ei sunn og positiv utvikling av lokalsamfunnet vårt.

Derfor måtte vi reagere når kommunestyret i Gjemnes med 10 mot 7 stemmer vedtok å fortsette som egen kommune på tross av rådmannens klare advarsler om at Gjemnes framover ikke vil bli i stand til å tilby innbyggerne i kommunen gode og likeverdige tjenester.

Dette betyr at prisen vi må betale for å opprettholde Gjemnes kommune er at vi ikke kan forvente å få like gode tjenester som andre, samtidig som vi må betale mye mer.

Angvik Bygdelag mente derfor at det var viktig å få avdekket konsekvensene av å stå alene, og
samtidig se om det finnes bedre alternativer. Når våre nærmeste naboer i Nesset valgte å bli med å skape en ny og mer robust kommune mot Molde, var det naturlig for oss å undersøke om dette også kunne gi oss nye muligheter.

Angvik Bygdelag benyttet seg derfor av retten til å søke om å få utredet en grensejustering mot Nye Molde kommune.  Vi vil presisere at Angvik Bygdelag kun søkte på egne vegne, men ved en slik søknad er det krav om at en må angi konkrete grenser for hvilket område man mener det er fornuftig at grensejusteringen skal omfatte. Det var da helt naturlig for oss å ta utgangspunkt i det som i dag er Angvik skolekrets, eller Indre som vi liker å bruke.

Fylkesmannen oversendte søknaden til Departementet sammen med sin utredning i kommunereformsaka, og etter ett år har nå Departementet bestemt at det skal utføres en utredning i henhold til søknaden.

Departementet har pålagt Fylkesmannen å stå for utredningen og å sørge for innhenting av alt nødvendig faktagrunnlag. Dette inkluderer at i uke 3 og 4 i 2018 vil alle innbyggerne over 16 år som tilhører Indre få si sin mening gjennom et telefonintervju.  De berørte kommunene vil også få utale seg, før Fylkesmannen lager sin innstilling og sender saken til Departementet for avgjørelse. Fylkesmannens innstilling skal være klar før påske, og avgjørelsen fra Departementet vil foreligge i løpet av 2018.

For å gi innbyggerne best mulig informasjon om hva en grensejustering konkret vil innebære, skal vi nå så raskt som mulig framforhandle en intensjonsavtale med Nye Molde kommune. Denne avtalen vil bygge på avtalen som allerede gjelder mellom Nesset, Molde og Midsund, men skal også inneholde en del punkter som gjelder spesielt for oss.

Angvik Bygdelag er helt klar på at en slik avtale minimum må sikre bygdene våre det vi har i dag, men vi forventer oss selvsagt også nye muligheter.
Vi føler oss trygge på at vi skal klare å forhandle fram en avtale som er god for alle de berørte bygdene.

Det er imidlertid også viktig for oss å forsøke å få klarhet i hva vi kan vente oss om vi fortsatt blir en del av Gjemnes kommune framover.

De som tror at Gjemnes kommune om 5 år vil være det samme som den var i går, har nok ikke tatt inn over seg de store økonomiske utfordringene Gjemnes kommune nå står framfor som følge av reduserte inntekter og store investeringer. Det er allerede signaler om at vi framover trolig kun kan forvente at oppgavene som er lovpålagt kan prioriteres. Det er da nærliggende å tenke seg at dette vil ramme hardere jo lengre unna kommunesenteret man befinner seg. Det har allerede vært forslag på å nedlegge Torvik og Angvik brannlag, salg av Flemma Grendahus og Heggem Allaktivitetshus, og i forslaget til ny kommuneplan ser vi at det vurderes en felles barnehage for hele kommunen. Vi frykter at dette bare er begynnelsen.

Når vi så har fått avklart mer om hva begge alternativene vil innebære, og formidlet dette til innbyggerne bl. annet gjennom et folkemøte, er det opp til innbyggerne å si sin mening gjennom innbyggerhøringen.

Dersom det da viser seg at det ikke er flertall i befolkningen for en grensejustering, så vil Angvik Bygdelag selvsagt respektere dette.

Nå er det imidlertid svært viktig at alle innbyggerne i Flemma, Angvik, Fagerlia og Osmarka setter seg godt inn i hva de to alternativene vil bety for framtida for bygdene våre og hver enkelt av oss.

Vi mener befolkningen i vårt område gjennom denne utredningen får en unik mulighet til selv å kunne være med å styre utviklingen. At noen små bygder med til sammen ca. 700 innbyggere nå er i posisjon til selv å forhandle for å sikre det som betyr mest, er helt uvanlig. Denne sjansen vil vi nok aldri få igjen!

Det er nå den nye kommunen bygges. Å vente å se vil bare resultere at vi mister denne unike muligheten. Når Gjemnes kommune etter hvert blir tvunget til å kaste inn håndkleet vil vi i bygdene våre ikke lenger ha noe særlig vi skal ha sagt.

Det har hele tiden vært vårt primære mål at hele den delen av Gjemnes kommune som ligger på Romsdalshalvøya skulle gå sammen inn i den nye kommunen. Nå må vi imidlertid fokusere på det vi kan påvirke, og det er å forsøke å sikre bygdene og innbyggerne i vårt nærområde best mulige forutsetninger for framtida.

Da Gjemnes kommune ble opprettet i 1965 var nesten alle sterkt imot.

Vi mener tiden er kommet for å tenke gjennom om Gjemnes kommune nå virkelig betyr så mye for oss at vi er villig til å godta dårligere tjenestetilbud og høyere eiendomsskatt enn andre i lang tid framover. 


Styret i Angvik Bygdelag


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar