14. april 2015

Status turveg

Toppdekke og lys står nå for tur for å komplettere turvegen
fra hotellet til butikken. Oddbjørn Målø t.v og Ola Indergård
(Foto: Angvikposten)
Høsten 2014 fikk vi ferdig grovplanert turstien fra hotellet og opp til Bunnpris gjennom den idylliske Sannadalen.  Stien har blitt flittig brukt av mange allerede. 

Så fikk vi tilbud om et tilskudd på kr. 100 000 av statlige midler hvis vi fikk oppgradert  stien til å bli såkalt helseløype. Men da kreves det lys langs stien.

Dette arbeidet er vi nå i gang med. Det er planlagt lyspullerter langs hele stien,  ca 20 m avstand mellom hver. Oppgaven framover nå blir da å legge kabel langs stien, støpe sokler, og montere pullertene. Og til slutt, så blir det å legge et toppdekke med grus på stien.


Dette krever en god del dugnadsinnsats framover våren. Vi håper folk kan være med på dette, slik at vi kan få ferdigstilt sti-prosjektet i løpet av våren/sommeren. Tidspunkt for dugnad, og arbeidsoppgaver, vil bli kunngjort i Angvikposten, og med SMS, Bygdeinfo.
Det ville vært fint å kunne fått ferdigstilt turstiprosjektet i løpet av året, 2015 er som kjent landets FRILUFTSÅR.

For i det hele tatt å få laga denne turstien, har vi vært helt avhengig av økonomisk støtte fra flere hold. Meget viktige bidragsytere har vært stat/fylke med spillemidler, Sparebankstiftelsen Tingvoll, Sparebanken Møre, avd. Tingvoll,  Gjensidige, og Istadfondet. Nevnes må også de tre  hovedfirmaene som har vært engasjert i prosjektet, nemlig John Aspås, Angvik Byggkompani og Angvik Prosjektering.

For turstikomiteen

Ola Indergård


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar