8. juli 2016

Angvik Bygdelag vil ha utredet grensejustering

Angvik Bygdelag vil ha utredet grensejustering
Rådmannen i Gjemnes har i sin saksutredning i kommunereformen avdekket at Gjemnes kommune i fremtiden ikke vil være være i stand til å tilby gode og likeverdige tjenester til sine innbyggere, og utføre oppdraget som samfunnsutvikler på en tilfredsstillende måte.
Angvik Bygdelag mener derfor at Gjemnes kommune ikke lenger har noen fremtid som selvstendig kommune. Kommunen kan ikke gi oss den utviklinga og de tjenestene vi ønsker og har behov for. Saka har i tillegg avdekket meget store interesseforskjeller mellom indre og ytre deler av kommunen.
Samtidig har nabokommunen vår Nesset valgt å bli en del av nye Molde kommune fra 2020.
Dette åpner for helt nye alternativer og muligheter for oss.


Angvik Bygdelag ønsker derfor å få utredet en grensejustering og finne ut hvilke muligheter en eventuell overføring til nye Molde kommune (Molde, Nesset og Midsund) fra 01.01.2020 kan gi bygdene i indre Gjemnes.

Vårt primære ønske var at også resten av Gjemnes kommune ville bli med oss inn i den nye og spennende kommunen som etableres av Molde, Nesset og Midsund fra 01.01.2020. Men dette alternativet valgte et flertall i kommunestyret bort.

I intensjonsavtalene som Gjemnes kommune fremforhandlet med byene, ble det lagt stor vekt på, og gitt garantier, på at skolestrukturen skulle opprettholdes. Angvik Bygdelag vil i forbindelse med arbeidet med en eventuell grensejustering, selvsagt sørge for at skolen i indre Gjemnes skal bestå. Det er vi helt avhengig av, og det skal vi lykkes med! Angvik Bygdelag er også opptatt av å forhindre nedbygging av fellesgoder som innbyggerne selv har skapt og drevet frem i bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Osmarka. Vi ønsker å gi bygdene våre best mulig utviklingsmuligheter framover.

Vi vil derfor legge spesiell vekt på følgende i arbeidet framover:

Sikre skolen
Angvik Bygdelag har klare indikasjoner på at det vil være fullt mulig å sikre skolen i forhandlinger om en framtidig grensejustering. På lengre sikt er det selvsagt kun positiv befolkningsutvikling som kan sikre skolen. Positiv befolkningsutvikling er lettere å oppnå ved å knytte oss til nye Molde kommune.
Rådmannens saksframlegg i forbindelse med kommunereformen, viser at det vil bli mindre penger til ressurser, materiell og utstyr til skolene i Gjemnes. Den nye kommunen vil ha bedre forutsetninger og økonomiske ressurser for å gi elevene våre en bedre skolehverdag.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt
I en ny kommune vil eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer trolig ligge rundt 3,6 promille som er det Molde kommune har i dag. Dagens sats i Gjemnes er 5,25 promille og rådmannen har gjort det klart at dersom Gjemnes fortsetter som egen kommune må det aksepteres at eiendomsskatten videreføres, og sannsynligvis økes. Det er sannsynlig at kommunale avgifter i den nye kommunen blir omtrent som dagens nivå i Molde. For en ordinær bolig på litt over 100 kvm i Flemma (som har kommunalt vassverk) vil alternativet med ny kommune trolig bety en reduksjon i årlige kommunale avgifter og eiendomsskatt fra kr. 25 589,- til 13 783,- . Dette er en årlig besparelse på kr. 11 806,- dvs. nesten kr. 1 000,- pr. mnd.

For Næringslivet vil eiendomsskatten i en ny kommune gå ned fra dagens 7 promille til trolig ca. 3,5 promille, noe som vil bety mye økonomisk for bedriftene våre.

Legevakt
Nye Molde kommune skal ha legevakt i Eidsvåg alle hverdager inkludert fredag fram til kl. 21.00.
De øvrige timene i døgnet vil legevakta bli i Molde. Gjemnes kommune har som kjent legevakt-samarbeid med Kristiansund kommune, som ligger ca. 1 time og 15 minutter unna for de som har lengst vei.

Økt bosetting – behov for harmonisering av avgiftsnivået med nabokommunene
Det nye fellessykehuset med flere tusen arbeidsplasser blir liggende ca. en halvtimes kjøretur fra oss, noe som vil gi oss meget store muligheter for økt bosetting i bygdene våre framover, hvis vi handler riktig. Vi tror det vil være enklere å tiltrekke oss nyetablerere dersom skatt og avgiftsnivået i våre bygder i indre Gjemnes er harmonisert med andre områder rundt felles sykehuset, som også ønsker å ta del i den samme positive utviklingen som oss. Vår egen skole er avhengig av positiv befolkningsutvikling, og da er det viktig at vi ikke skremmer bort nyetablerere med for høyt skatte og avgifts nivå.

Bedre bussforbindelse mot Molde/Hjelset/Nesset
Mange i indre Gjemnes er avhengig av å pendle til og fra skole, jobb og kulturtilbud. For å møte framtidige miljøutfordringer, noe som ligger i målene til reformen, må vi få på plass nye kollektivsatsinger i retning Molde/Hjelset/Nesset. Som en del av nye Molde kommune vil dette bli vesentlig lettere.

Samfunnsutvikling
Nye Molde kommune vil ha solide ressurser på utviklingsarbeid som vi kan nyte godt av i arbeidet med å utvikle bygdene våre. Dette arbeidet er og har vært helt forsømt i dagens Gjemnes kommune. Det er ikke realistisk å tro at dette skal endre seg til det bedre med de nye økonomiske forutsetningene som kommunen må ta hensyn til.
               
                              ---------------------------------------------------------

Søknad om utredning av grensejustering
Angvik Bygdelag mener at vi ikke gjør jobben vår dersom vi nå ikke undersøker mulighetene vi har i å bli en del av nye Molde kommune.

Styret i Angvik Bygdelag har derfor vedtatt å ta initiativ overfor Fylkesmannen i Møre og Romsdal for å få utredet en grensejustering for indre deler av Gjemnes kommune. Søknad om dette vil bli sendt en av de nærmeste dagene. Angvik Bygdelag har i forbindelse med dette arbeidet oppnevnt ei strategigruppe med representanter fra Osmarka, Flemma og Angvik, og vil så snart som mulig involvere alle bygdelaga i indre Gjemnes i det videre arbeidet.


Angvik Bygdelag0 kommentarer:

Legg inn en kommentar